שותפות

יזמים המקימים עסק חדש יכולים להתאגד יחדיו כשותפות עסקית.
מהי שותפות ? ההגדרה נמצאת בסעיף 1(א) לחוק השותפויות : “שותפות – חבר בני אדם שהתקשרו בקשרי שותפות”.
פקודת השותפויות אינה מגדירה מהם קשרי שותפות ואין שום דרישה בפקודה להסכם שותפות.
קיומה של השותפות נובעת מעצם ההרשאה בין השותפות ולא מעצם היותה רשומה.

כאשר יש להכריע האם קיימת שותפות או לא יש לקחת בחשבון את הנתונים הבאים :
o אופן השיתוף בנכס, כשעצם השיתוף אינו יוצר שותפות.
o מידת השתתפות בהכנסות מנכס או פעילות, אך עצם ההשתתפות בהכנסות אינה יוצרת שותפות.
o קיומו של חוזה לחלוקת רווחים מעסק, אך עצם קיומו של החוזה אינו יוצר שותפות.

* בדומה לחברה, שותפות היא אישיות משפטית נפרדת והיא יכולה לתבוע ולהיתבע, אך אחריות השותפים היא בלתי מוגבלת ואין מסך תאגידי המגן עליהם מתביעות אישיות.
ישנם 2 סוגים של שותפויות :
1) שותפות רגילה.
2) שותפות מוגבלת.
להלן טבלה המפרטת את ההבדלים בין 2 סוגי השותפויות :

סוגיה

שותפות רגילהשותפות מוגבלת
   
כמה שותפים?2- 20
שותפות של עו”ד או רו”ח – עד 50
2-20
תכלול לפחות שותף כללי אחד שיהיה אחראי וחייב בכל חיובי השותפות.
תכלול לפחות שותף מוגבל אחד שאינו חייב בחיובי השותפות אלא עד לגובה הסכום שהוא הכניס לשותפות.
האם חייבת ברישום?לא, אלא אם מטרת הקמת השותפות הנה לשם ניהול עסק. הרישום ייעשה תוך חודש מיום ההקמה.כן, ואסור לה להתחיל בפעילות העסקית לפני רישומה.
האם חייבים הסכם שותפות?לא. אך רצוי מאד שיהיה הסכם שותפות.כן, ובכתב.

סוגיה
שותפות רגילהשותפות מוגבלת
   
מהי אחריות השותפים לחובות השותפות?אחראים לכל חובות השותפות ביחד ולחוד. האחריות לחובות השותפות מתחילה עם כניסת השותף לשותפות, ומסתיימת ביום צאתו מהשותפות, אך תמשיך לחול לאחר צאתו ביחס לחובות השותפות שנוצרו בתקופת היותו שותף.

רק השותף הכללי אחראי לכל חובות השותפות.

השותף המוגבל חב לשותפות את סכום ההשקעה שהתחייב בהסכם השותפות.

האם קיימת הגבלת אחריות של השותפים?לא!1. כן, אך רק של השותף המוגבל.
2. אחריות השותף הכללי אינה מוגבלת, והוא יהא חייב בכל חובות השותפות.
איך תתנהל השותפות?הניהול וקבלת ההחלטות ייעשו על פי הוראות הסכם השותפות, ובהעדר הסכם, כל שותף רשאי לחייב את השותפות ואת השותפיםניהול השותפות המוגבלת תיעשה ע”י השותף הכללי בלבד כאשר השותף המוגבל אינו רשאי לחייב את השותפות.
מהן זכויות השותפים ברווחי השותפות?כל שותף לפי היחס שהוא התחייב כלפי השותפות. אם חלקו של שותף הוא 40% בשותפות, הוא ייהנה מ- 40% מהרווחים.השותף הכללי רשאי למשוך את חלקו היחסי מתוך הרווחים.
השותף המוגבל רשאי למשוך רווחים רק מעל סכום ההשקעה שלו בשותפות. אין החזר קרן + רווחים, רק רווחים.
האם קיימת חובת ציון “שותפות”?כן, אם השותפות רשומה.כן, בכל מקרה, חובה לציין “שותפות מוגבלת” או “ש.מ.”

דגשים בנושא שותפות מוגבלת
o השותף המוגבל הוא השותף המזרים הון או נכסים לשותפות בשעת ההתקשרות להקמת השותפות – וזאת כדי שלא להיות חייב בחובות השותפות בעתיד.
o עקב האחריות המוגבלת של השותף המוגבל, זה אינו רשאי לנהל או להתערב בניהול השותפות.
o השותף הכללי הוא המופקד על ניהול השותפות ועל כן, אחריותו אינה מוגבלת.
o בניית עסק בצורת שותפות מוגבלת מאפשר לבצע תכנוני מס מיטיבים, תוך ניצול העובדה שחלוקת דיבידנד בין חברות פטור ממס.

בקורס יזמות עסקית בבית הספר ליזמות עסקית,נעמוד בהרחבה על כל הדגשים המשפטיים הנוגעים להקמת עסק חדש, ולניהול עסק קיים,בין היתר נתייחס לכל ההיבטים המשפטיים והעסקיים הנוגעים להקמת שותפויות ,חברות,עוסק מורשה ועוסק פטור וכן בהתנהלות מול כל רשויות המס.

נכתב ע”י עו”ד אסנת דפנה לוין

Skip to content