קניין רוחני – מה הקשר לניהול עסק ?

יזם המקים עסק חדש או שהוא בעל עסק קיים, חייב לתת את ליבו לסוגיית סימני המסחר וזכויות היוצרים של עסקים אחרים, בעלי מאפיינים דומים.

סימני מסחר – מהם והאם צריך?
מהו סימן מסחר? זהו סימן המשמש אדם לצורך יצירת הבחנה בשוק בטובין או השירותים שהוא מייצר או עוסק בהם. סימן מסחר יכול להיות אותיות, מספרים, מילים, דמויות או אותות אחרים, כל שילוב שלהם, בשניים או שלושה מימדים.
אילו סימני מסחר ניתן לרשום? סימן שהוא בעל אופי מבחין, הסימן אינו תיאורי, אינו מתנגש עם סימנים רשומים קודמים או עם בקשות לרישום סימנים זהים או דומים.
איך רושמים סימן מסחר?
§ קודם בודקים האם קיים סימן מסחר זהה או דומה. קיומם של סימני מסחר ניתן לבדוק באתר האינטרנט של רשם סימני המסחר בכתובת:
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHaptentim/SimaneiMischar/.
§ לאחר מכן, מגישים בקשה לרישום סימן מסחר באמצעות הגשת טופס בקשה ותשלום אגרה מתאימה לרשם סימני המסחר. מומלץ להיעזר בשירותים של משרדים העוסקים בתחום, אבל ניתן לעשות זאת לבד. ישנה הדרכה מפורטת באתר האינטרנט של רשם סימני המסחר בכתובת:
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHaptentim/SimaneiMischar/.
למה צריך? חברה בד”כ תרצה לאמץ לעצמה סימן מסחרי שיזוהה עם המוצרים שלה ועם תדמיתה. רישום סימן מסחרי ייעשה בד”כ בשלב מתקדם יותר של הפעילות העסקית.

זכויות יוצרים – מהם ומה משמעותם בפעילות העסק?

o זכות יוצרים היא זכות יוצר לעשות ביצירתו ככל העולה על רוחו. היוצר יכול להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, ולהשכיר את היצירה.
o בדיני זכויות יוצרים טמון מתח מתמיד בין האינטרס הפרטי של היוצר לבין האינטרס הציבורי. לכן, האיזון בין האינטרסים של היוצרים והאינטרס הציבורי חשוב כדי לאפשר יכולת לפתח פיתוחים טכנולוגיים, אומנותיים ותרבותיים.
הקשר בין זכויות יוצרים לפעילות עסקית הנו כפולמחד, עסק יכול שיהיה יוצר של יצירות וירצה הגנה על היצירות והאפשרות להפיק רווחים מהיצירות. מנגד, על העסק להיזהר בשימוש הנעשה בחומרים או יצירות של אחרים, ולהקפיד לקבל רשות מתאימה מבעל היצירה או בעל הזכות ביצירה לעשות שימוש – אחרת קיימת סכנה של חשיפה לתביעות מצד בעל זכות היצירה.

o יש להבחין בין פטנטים ליצירות. פטנטים מטופלים ומוגנים מכוח חוק הפטנטים, תשכ”ז – 1967 ואילו זכויות יוצרים מוגנות מכוח חוק זכויות יוצרים, תשס”ח – 2007.
o נושא זכויות היוצרים בא לידי ביטוי באופן בולט באתר האינטרנט של העסק – שם חשוב להקפיד הקפדה יתירה להימנע מהפרת זכויות יוצרים ופגיעה בפרטיות של צדדים שלישיים.
העיקרון המנחה צריך להיות – לא יצרת אל תשתמש או קבל רשות שימוש!
o לסיום, בהפרת זכויות יוצרים קיימת זכות פיצוי לנפגע בסך של 100,000₪ ללא הוכחת נזק על ידי הנפגע! די שהופרה זכותו של היוצר הנפגע כדי לקבל את סכום הפיצוי הקבוע בחוק ללא צורך בהוכחת כל נזק כלכלי!

עוולות מסחריות – מהן ומה הקשר שלהן לפעילות העסק?

o בשנת 1999 נחקק בישראל חוק העוולות המסחריות, התשנ”ט – 1999 (להלן: “חוק העוולות המסחריות“). החוק בא להסדיר כללים להתנהלות עסקית בישראל.
o החוק מגדיר מספר פעולות עסקיות שעשייתן תוך כדי התנהלות עסקית מהווה “עוולה”. מהי עוולה? זוהי כל פגיעה בלתי הוגנת בזכותו של אדם אחר. מי שנעשתה כלפיו עוולה, יכול להיות זכאי לפיצוי מהפוגע.
o מכיוון שבמסגרת התנהלות עסקית מתרחשות עוולות שקשה לאמוד את היקף הנזק שהן גורמות לנפגע, חוק העוולות המסחריות מגדיר 2 עוולות שאם הוכחו, בית משפט יכול לפסוק פיצוי כספי של עד 100,000₪ ללא הוכחת נזק על ידי הנפגע! העוולות הן גניבת עין וגזל סוד מסחרי.
o איזה עוולות מסחריות יש לנו?
§ גניבת עין –פעולה שגורמת כי שנכס או שירות שנמכר ייחשבו או יזוהו בטעות כנכס או שירות של עסק אחר. לדוגמא, מסעדת “אווזי” ומסעדת “עווזי” המוקמת בסמיכות.
§ תיאור כוזב – הפצה או פרסום מידע שהעסק ידע או היה עליו לדעת כי אינו נכון, בקשר לעסק, מקצוע, נכס או שירות של המפרסם או של עסק אחר. לדוגמא, פרסום של חברה כי המוצר שלה עומד בתקן של מכון התקנים כאשר המוצר אינו עומד בתקן. הנזק הוא לצרכנים ולמתחרים שמוצריהם עומדים בתקן.
§ התערבות לא הוגנת – יצירת הפרעה או חסימה של גישה של לקוחות, עובדים, ספקים או סוכנים לנכס, שירות או מוצר של עסק אחר. לדוגמא, חסימה פיסית של כניסה לחנות, חסימת גישה לאתר אינטרנט וכיוצ”ב.
§ גזל סוד מסחרי – סוד מסחרי הנו מידע עסקי שאינו נחלת הכלל אינו ניתן לגילוי בקלות, ושהשמירה על סודיותו נותנת לבעליו יתרון מסחרי, ובלבד שהבעלים נקט אמצעים לשמירה על הסודיות. גזל של סוד מסחרי הנו שימוש בסוד המסחרי של אחר, בין שבתמורה ובין שללא תמורה, ללא הרשאה של בעלי הסוד המסחרי.

עוולות מסחריות – מהן ומה הקשר שלהן לפעילות העסק?
o בשנת 1999 נחקק בישראל חוק העוולות המסחריות, התשנ”ט – 1999 (להלן: “חוק העוולות המסחריות“). החוק בא להסדיר כללים להתנהלות עסקית בישראל.
o החוק מגדיר מספר פעולות עסקיות שעשייתן תוך כדי התנהלות עסקית מהווה “עוולה”. מהי עוולה? זוהי כל פגיעה בלתי הוגנת בזכותו של אדם אחר. מי שנעשתה כלפיו עוולה, יכול להיות זכאי לפיצוי מהפוגע.
o מכיוון שבמסגרת התנהלות עסקית מתרחשות עוולות שקשה לאמוד את היקף הנזק שהן גורמות לנפגע, חוק העוולות המסחריות מגדיר 2 עוולות שאם הוכחו, בית משפט יכול לפסוק פיצוי כספי של עד 100,000₪ ללא הוכחת נזק על ידי הנפגע! העוולות הן גניבת עין וגזל סוד מסחרי.
o איזה עוולות מסחריות יש לנו?
§ גניבת עין –פעולה שגורמת כי שנכס או שירות שנמכר ייחשבו או יזוהו בטעות כנכס או שירות של עסק אחר. לדוגמא, מסעדת “אווזי” ומסעדת “עווזי” המוקמת בסמיכות.
§ תיאור כוזב – הפצה או פרסום מידע שהעסק ידע או היה עליו לדעת כי אינו נכון, בקשר לעסק, מקצוע, נכס או שירות של המפרסם או של עסק אחר. לדוגמא, פרסום של חברה כי המוצר שלה עומד בתקן של מכון התקנים כאשר המוצר אינו עומד בתקן. הנזק הוא לצרכנים ולמתחרים שמוצריהם עומדים בתקן.
§ התערבות לא הוגנת – יצירת הפרעה או חסימה של גישה של לקוחות, עובדים, ספקים או סוכנים לנכס, שירות או מוצר של עסק אחר. לדוגמא, חסימה פיסית של כניסה לחנות, חסימת גישה לאתר אינטרנט וכיוצ”ב.
§ גזל סוד מסחרי – סוד מסחרי הנו מידע עסקי שאינו נחלת הכלל אינו ניתן לגילוי בקלות, ושהשמירה על סודיותו נותנת לבעליו יתרון מסחרי, ובלבד שהבעלים נקט אמצעים לשמירה על הסודיות. גזל של סוד מסחרי הנו שימוש בסוד המסחרי של אחר, בין שבתמורה ובין שללא תמורה, ללא הרשאה של בעלי הסוד המסחרי.

חשוב לזכור!
ידע מקצועי שרוכש עובד במסגרת עבודתו אצל מעביד כלשהו הופך להיות חלק מהמיומנות המקצועית של העובד, ואינו סוד מסחרי המוגן על ידי חוק העוולות המסחריות.
ההגנה הזו על עובדים אינה מהווה רישיון לגזול תוכנות או פורמולות מהמעסיק!

אז מה הקשר בין סימני מסחר, עוולות מסחריות, זכויות יוצרים, הגנה על פרטיות ושמירה מפני לשון הרע לניהול עסק?

הקשר הוא יומיומי ויכול להתבטא בכל פעולה עסקית. החל מבחירת התוכן לאתר האינטרנט של העסק, בחירת לוגו, יצירת תכנים, יצירת מוצרים, עיצובים של מוצרים, פרסום במקומונים, פרסום בירחונים מקצועיים, הפצת ניוזלטרס Newsletters ללקוחות וכיוצ”ב.

בכל הפעולות האלו ועוד רבות אחרות, חובה על העסק להישמר מפני גרימת עוולות מסחריות, הפרת זכויות יוצרים, לשון הרע, פגיעה בפרטיות או הפרת סימני מסחר!

בקורס יזמות עסקית בבית הספר ליזמות עסקית,נעמוד בהרחבה על כל הדגשים המשפטיים הנוגעים להקמת עסק חדש, ולניהול עסק קיים, בין היתר נתייחס לכל ההיבטים המשפטיים והעסקיים הנוגעים להקמת העסק, לניהול הנכסים הקנייניים של העסק, ולשמירה על זכויות ופטנטים.

נכתב ע”י עו”ד אסנת דפנה לוין

Skip to content