פתיחת עסק, עוסק פטור או עוסק מורשה?

כל יזם המקים עסק, בעת הקמת עסק חדש עליו להרשם כעוסק ברשויות המס קרי: מס ערך מוסף, מס הכנסה וביטוח לאומי.

הרישום במע”מ – שלב 1
1. כל מי שפותח עסק, חייב להירשם במע”מ, לפני שמתחילים בפעילות עסקית. מי שמקים עסק שתהליך הקמתו ממושך, רשאי להירשם לפני התחלת הפעילות העסקית, אולם אז עליו להוכיח כי אכן מוקם עסק.
2. הרישום נעשה במשרד המע”מ האזורי הקרוב למקום העסק או הפעילות.
3. איזה מסמכים צריך בשביל להירשם?

עוסק יחידשותפותחברה בע”מ
   
תעודת זהותתעודת זהות – חובת התייצבות של כל השותפיםהעתק מתאים למקור של תעודת ההתאגדות
חוזה קניה או שכירות (מבויל) של עסקחוזה רכישת עסק או חוזה שכירות (מבויל) של העסקהעתק מתאים למקור של תקנון החברה
 שותפות רשומה – תעודת רישום שותפות מרשם השותפויותפרטים אישיים של אלו הרשומים כמנהלי החברה אצל רשם החברות: שם מלא, מס’ תעודת זהות, כתובת ומס’ טלפון)
 מכתב הסמכת נציג אחד של השותפות לפעול מול מע”מחוזה רכישת עסק או חוזה שכירות (מבויל) של העסק

4. אחרי הרישום תקבל אישור על רישום. בטופס האישור יירשם מספר העוסק והסיווג – עוסק מורשה, או עוסק פטור.
5. פרטים נוספים בדבר הרישום במע”מ ניתן למצוא באתר האינטרנט של מע”מ: http://www.finance.gov.il/customs/osek_mam.htm. מומלץ לקרוא.

רישום במס הכנסה – שלב 2
1. מייד לאחר הרישום במע”מ – חובה לפתוח תיק במס הכנסה. אי פתיחת תיק במס הכנסה באופן מיידי הנה עבירה פלילית.
2. כדי לפתוח תיק במס הכנסה יש להצטייד במסמכים הבאים:
o תעודת זהות
o שם העסק
o כתובת העסק
o פרטי חשבון בנק של העסק
o פרטים של כלי רכב המשמשים את העסק
o אם העוסק הנו יחיד – פרטים על הכנסת בן/בת זוג
3. מספר התיק במס הכנסה יהיה זהה למספר העוסק במע”מ.
4. במידה ומייד בתחילת הפעילות מעסיקים עובדים (גם עובד אחד) יש לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה.
5. הדיווח וההתחשבנות מול מס הכנסה בגין סך ההכנסות שנצברו מתבצע בסוף שנת המס באמצעות דו”ח שנתי.
6. פעם ב-5 שנים קיימת חובת הגשת הצהרת הון.
7. מומלץ להיעזר בשירותים של יועץ מס-רו”ח מנוסה בכל הקשור להגשת הדיווחים הנדרשים למס הכנסה.

רישום בביטוח לאומי – שלב 3
1. יש להירשם כעצמאי בביטוח לאומי סמוך לאחר התחלת הפעילות כעוסק, ולא יאוחר מ- 3 חודשים לאחר התחלת הפעילות. אי רישום הנו עבירה על החוק ויגרור פגיעה בזכויות כעצמאי – חופשת לידה, מילואים וכיוצ”ב.
2. הרישום כעוסק הנו חד פעמי, ונעשה באמצעות מילוי טופס דין וחשבון רב שנתי. בטופס יש למלא פרטים מלאים על כל ההכנסות מגיל 21 ועד ליום תחילת הפעילות כעוסק. מי שלא עבד כשכיר באופן רציף – מומלץ לו קודם לבדוק האם יש לו חובות עומדים ותלויים בביטוח לאומי.
3. לפרטים מלאים אודות החובות והזכויות של עצמאים בביטוח לאומי פנו לאתר האינטרנט של ביטוח לאומי בכתובת: http://www.btl.gov.il.
4. בעת ההתייצבות לרישום בביטוח לאומי, יש להצטייד במסמכי הבאים:
o תעודת זהות
o אישור ניכוי מס במקור + אישור ניהול בפרים ממס הכנסה.

פתיחת חשבון בנק – שלב 4
o מומלץ לפתוח חשבון בנק נפרד לפעילות העסקית. ההפרדה תקל על הכרה בהוצאות בנקאיות וכמובן בבדיקה של הוצאות והכנסות העסק.
o מומלץ לעשות shopping בין הבנקים השונים, ואפילו בין הסניפים השונים. תשאלו שאלות ותדאגו להבין את כל התנאים לפתיחת חשבון הבנק, הלוואות לעסק, דרישת ערבויות אישיות וכיוצ”ב לפני החתימה על מסמכים.

חובה לקבל מהבנק העתק מכל מסמך שאתם חותמים עליו. דרישת העתקים בעתיד כרוכה בתשלום. תשמרו באופן מסודר ועקבי את כל ההודעות המתקבלות מהבנק.
רישיון עסק – שלב 5
חוק רישוי עסקים, תשכ”ח – 1968 קובע רשימה של כ- 90 סוגי עסקים המסווגים כ”טעוני רישוי”. רישיון עסק ניתן על ידי העירייה או המועצה המקומית שבשטח שיפוטה שוכן העסק.

יש לפנות לעירייה או לרשות המקומית ולברר מהן הדרישות החוקיות לקבלת רישיון עסק. לעיתים תכופות, בחוזי שכירות עסקיים יש דרישה להצהרה בדבר קיומו של רישיון עסק. הצהרה כזו הנה מחייבת, ואי עמידה בהצהרה כמוה כהפרת חוזה.
רישיונות נוספים – שלב 6
בהתאם לתחום הפעילות של העסק, תבחנו את הצורך בקבלת רישיונות או היתרים נוספים ממשרדי ממשלה שונים או מהעירייה או הרשות המקומית הרלבנטית.

הדפסת חשבוניות וניירת משרדית – שלב 7

o לאחר קבלת מספר עוסק, מומלץ להדפיס בצורה מסודרת פנקסי חשבוניות מס וקבלות. עוסק פטור לא חייב בהנפקת חשבוניות מס, ולכן יכול להסתפק בפנקסים המוכנים שמוכרים בחנויות לציוד משרדי.
o מומלץ לעצב ולהדפיס ניירות פירמה, כרטיסי ביקור ומעטפות – המשמשים חלון ראווה לעסק.
כדי לחסוך בעלויות, אפשר להיעזר באפשרויות העיצוב וההדפסה המוצעים דרך אתרי אינטרנט שונים. אתר אחד, המבצע משלוחים ישירים לישראל הנו www.vistaprint.com.

בקורס יזמות עסקית בבית הספר ליזמות עסקית,נעמוד בהרחבה בעזרת עורכי דין ורואי חשבון המתמחים ביזמות עסקית, על כל הדגשים החשבונאיים והמשפטיים הנוגעים להקמת עסק חדש, ולניהול עסק קיים, ובחינת הכדאיות החשבונאית והמיסויית בהקמת עוסק פטור או עוסק מורשה, בהתאמה אישית לכל יזם ויזם.

נכתב ע”י עו”ד אסנת דפנה לוין

Skip to content