כתיבת חוזה הכיצד ?

כל יזם המקים עסק או בעל עסק קיים מקיים הרבה התקשרויות חוזיות עם ספקים, לקוחות, עובדים, בעלי נכסים, בנקים ורשויות.

 

מומלץ לפנות לעורך דין וחשוב להקפיד על האמור להלן:
1. רשמו בין מי למי נחתם החוזה – פרטים מלאים: שמות מלאים ומדויקים, מס’ תעודת זהות/עוסק מורשה/חברה/שותפות, כתובת בית העסק.
2. רשמו את תאריך עריכת ההסכם ותאריך החתימה. אם תאריכים אלו אינם זהים, הקפידו לנקוב בתאריך שהחל ממועד זה נכנס ההסכם לתוקף.
3. הגיעו להבנה על העקרונות.
4. פרטו את התנאים, זמן ביצוע, מקום ביצוע, כמויות, ומחירים.
5. חתמו בסוף ההסכם.

לדוגמא: פתיח של הסכם –

הסכם

שנערך ונחתם בהרצליה ביום __ לחודש _____ 2009

– ב י ן –

סייקל מיוזיק בע”מ ח.פ. 512222222
מרח’ מיוזיק 28 הרצליה
(להלן: “סייקל מיוזיק“) – מצד אחד –

קשת בענן בע”מ ח.פ. 513333333
מרח’ ענן מיוחד 32 תל אביב
(להלןקשת בענן“) – מצד שני –

לדוגמא: סיומת של הסכם –
ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:
___________________ _____________________
סייקל מיוזיק בע”מ קשת בענן בע”מ
שם חותם: __________ שם חותם: ____________
תפקיד: ____________ תפקיד: ______________

*האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי ויש להתייעץ עם עו”ד טרם הכנת/עריכת ההסכם

בקורס יזמות עסקית בבית הספר ליזמות עסקית,נעמוד בהרחבה על כל הדגשים המשפטיים הנוגעים להקמת עסק חדש, ולניהול עסק קיים,זאת בעזרת צוות מקצועי ומיומן של עורכי דין בתחום היזמות העסקית. עקב החשיפה המשפטית הרבה הקיימת כיום לכל בעלי העסקים, הן מצד לקוחות והן מצד ספקים בנקים ועובדים, נעמוד על כל ההיבטים המשפטיים החשובים בהקמת העסק ובניהולו.


נכתב ע”י עו”ד אסנת דפנה לוין

Skip to content