חובת דיווח בחברה בע''מ

יזם שמקים עסק חדש המאוגד כחברה, או יזם בעל עסק קיים שהיה מאוגד כעוסק מורשה והחליט להפוך אותו לחברה, חייב לשמור על דרישות החוק בכל הקשור לרישום התאגדות החברה החדשה.
בכל חברה פרטית [1] ישנה חובת דיווח לרשם החברות כאשר קורה אחד מהמקרים להלן :
§ כל שינוי בשם החברה (דרוש גם אישור רשם החברות)
§ כל שינו בתקנון החברה
§ כל שינוי במען הרשום של החברה
§ מינויים לדירקטוריון כמו גם התפטרות או פיטורים של דירקטורים.
§ כל הקצאה והעברה של מניות
§ דו”ח שנתי המפרט את בעלי המניות,אחזקותיהם, וזהות הדירקטורים, בשנה לגביה מתייחס הדו”ח.
§ הודעה על מיזוג
המועדים להגשת דיווחים אלו קבועים בחוק החברות והם בדרך כלל 14 יום מיום קרות האירוע.
עורך הדין של החברה הוא המכין את הדיווחים בדרך כלל, אך האחריות לתוכנם ונכונותם מוטלת על מנהלי החברה, שגם חותמים על הדיווחים.
חלק מהדיווחים דורשים הצהרת מנהל החברה על ידי תצהיר ולפי החוק, תצהיר כזה צריך להיחתם בנוכחות עורך דין.
בקורס יזמות עסקית בבית הספר ליזמות עסקית, נעמוד בהרחבה על כל הדגשים המשפטיים הנוגעים להקמת עסק חדש, ולניהול עסק קיים, עקב החשיפה המשפטית הרבה הקיימת כיום לכל בעלי העסקים, מההיבטים הרגולטוריים, ונלווה כל יזם באופן אישי בתהליך קבלת ההחלטות בעסק.

נכתב ע”י עו”ד אסנת דפנה לוין
 
[1] חברה פרטית –חברה שמניותיה אינן נסחרות בבורסה לניירות ערך בארץ או בחו”ל . חברה ציבורית –חברה שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך, בארץ או בחו”ל.
Skip to content