חברה בערבון מוגבל (בע''מ)/תאגיד

יזמים שמקימים עסק או יזמים שהקימו עסק בעבר, יכולים להתאגד כעוסק מורשה, כעוסק פטור, כשותפות או כחברה בע”מ. קיימים יתרונות מיסוי רבים בהתאגדות כחברה, במאמר זה נדון בהיבטים המשפטיים של הקמת החברה.
מהי חברה?
ההגדרה לחברה נמצאת בסעיף 4 לחוק החבורת: ” “חברה הנה אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת עם אופייה וטבעה כגוף מואגד”.
כאמור בסעיף, חברה היא אישיות משפטית נפרדת, כלומר, ניתן לחשוב על חברה כעל אדם שכשיר לעשות כל פעולה חוקית והוא בעל זכויות וחובות.
בעלי החברה הם מי שמחזיקים במניות החברה ומעצם העובדה שהחברה היא אישיות משפטית נפרדת נוצרת לנו הפרדה בין בעלי החברה לחברה עצמה וזאת בניגוד לשותפות או עסק עצמאי בהם בעלי העסק נושאים באחריות אישית לחובות העסק.
הרעיון הכלכלי בבסיס יצירת הישות המשפטית הנפרדת הוא לנטרל את האחריות האישית של היחידים מהפעילות העסקית השוטפת ובכך להפחית את הסיכון הכללי בניהול העסק.

מטרות החברה
עפ”י סעיף 11 לחוק החברות, המטרה של כל חברה היא השאת רווחים: “תכלית החברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה…”
חברה בע”מ היא הכלי היעיל והפופולרי ביותר כיום בישראל ובעולם, לניהול עסקים.
מי יכול להקים חברה?
כל אדם יכול להקים חברה עפ”י סעיף 2 לחוק החברות : : “כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור”.
מיהם הבעלים של החברה?
בעלי החברה הם מייסדי החברה או יזמיה.

בעלותם מתבטאת באמצעות אחזקה של מניות החברה, והם נקראים בעלי מניות.

מהי מניה?
המניה הנה אגד של זכויות של הבעלים של מניות החברה וחובותיהם כלפי החברה.

אישיות משפטית נפרדת ואחריות מוגבלת
מהי אחירות מוגבלת? – עקרון האחריות המוגבלת קובע שחובותיהם של בעלי המניות לחברה הם סך הכסף ששילמו בעד המניות שקיבלו, כלומר, בעת פירוק החברה או תביעה של צד שלישי נגד החברה, לא ניתן יהיה לתבוע את בעלי המניות מעבר לסכום בו השקיעו בקניית המניות, לעקרון זה יש חריג הנקרא “הרמת מסך”, נדון בעיקרון זה בהמשך.
חשוב לציין כי אחריות החברה כאישיות משפטית נפרדת אינה מוגבלת וניתן לתבוע את החברה “עד השקל האחרון…”
השילוב בין האישיות המשפטית הנפרדת של החברה לעקרון האחריות המוגבלת, יותר “מסך התאגדות” המפריד בין החברה לבעלי המניות שלה.
על מנת שבעלי המניות יוכלו להינות ממסך ההתאגדות עליהם לעמוד ב-2 קריטריונים :
1) סעיף 26 לחוק החברות “שמה של חברה, שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת,…. יכלול בסופו את הציון “בערבון מוגבל” או “בע”מ”.
2) סעיף 35(א) לחוק החברות “…. היתה אחריות בעלי המניות מוגבלת, יפורט אופן ההגבלה בתקנון”.
כלומר, יש להוסיף א המילה בע”מ לאחר שם החברה ויש להגדיר בתקנון החברה הוראות המגבילות את אחריות בעלי המניות לסך הכסף שהשקיעו במניות.
הגבלת אחריות כיצד?
יש לנו 2 אפשרויות להגביל את אחריות בעלי המניות :
1) חברה מוגבלת במניות – זוהי חברה שההון העצמי שלה מחולק למספר מניות שמחולקות למספר בעלי מניות. לדוג’ : לחברה 1000 ש”ח ו-1000 מניות כאשר ל-א’ יש 500 מניות בעדם שילם 500 ש”ח ול-ב’ יש 500 מניות בעדם שילם 500 ש”ח. החבות של א’ ו-ב’ לחברה היא 500 ש”ח כל אחד.
2) חברה מוגבלת בערבות – זוהי חברה, שבמועד הקמת החברה, כל בעל מניות מתחייב לשלם סכום כסף x בעת פירוק החברה או בקרות אירוע אחר. גובה הערבות לא חייב להיות ביחס ישיר לאחוז המניות שבידי כל בעל מניות.

כעת, משלמדנו מהי חברה בע”מ (או תאגיד), נעמוד על היתרונות והחסרונות שנובעים מההחלטה להקים חברה בע”מ :
יתרונות

  1. תמריץ לפיזור השקעות – משקיעים מרגישים בטוחים לפזר את השקעותיהם בחברות רבות כי ההחזקה של כל מניה טומנת בחובה הבטחה חוזית של אחריות מוגבלת בקשר עם הבעלות בחברה. לולי הגבלת האחריות, אפילו החזקה של מניה אחת הייתה מסכנת את בעל המניה באופן אישי.
  2. קל לגייס הון לחברה – כאשר הסיכון בהחזקת המניות תחום ומגודר הדבר מקל על הנזילות ועל העבירות של המניות, כי שהחברה מוכרת מניה היא מוכרת סיכון תחום ומוגדר של התחייבות רוכש המניה כלפי החברה ומשכך קל יותר לגייס הון לחברה על ידי הנפקת מניות.
  3. עבירות מניות – בדומה לגיוס ההון, כאשר בעל מניה אחד מבקש למכור את מניותיו לאחר, הוא מוכר את המניה כשהסיכון בחשיפת הרוכש להתחייבויות כלפי החברה הוא למעשה 0 דבר זה מעודד אנשים לסחור במניות ויוצר שוק הון פעיל.

חסרונות
בחברה בע”מ יש חסרון אחד והוא פגיעה בנושים. כאשר האחריות לחובות החברה רובצת לפתחה של החברה בלבד ולא לפתחם של בעלי המניות, נושים פוטנציאליים כגון ספקי אשראי, לא ימהרו להעניק אשראי דרוש לפעילות עסקית ללא בטוחות מתאימות – מאחר וכל נושה פוטנציאלי יודע מראש כי לא יוכל להיפרע מבעלי המניות, ואם החברה תהפוך לחדלת פירעון, הסבירות היא שהוא יפסיד את כספו.

הרמת מסך
כאמור לעיל, ישנו “מסך התאגדות” המפריד בין בעלי המניות לבין החברה, אך לעקרון זה יש חריג – הרמת מסך.
מה זה בעצם הרמת מסך? – זהו מצב בו החובות של החברה מיוחסות לבעלי המניות גם מעבר לסכום ההשקעה בקניית המניות, כלומר מתעלמים מעקרון האישיות המשפטית הנפרדת והאחריות המוגבלת. ההגדרה נמצאת בסעיף 6 לחוק החברות : “בית משפט רשאי לייחס חוב של חברה לבעל מניה בה, אם מצא כי…”
עקרון זה נוצר על מנת למנוע ניצול לרעה של עקרון האישיות המשפטית הנפרדת.
מתי תתבצע הרמת מסך ? ישנם מספר מקרים המנויים בסעיף 6 לחוק החברות :
סעיף 6(א)(1) לחוק החברות : “… אם מצא בית המשפט כי בנסיבות הענין צודק ונכון לעשות כן, במקרים החריגים שבהם השימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באחד מאלה:

(א) באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה;

(ב) באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה…”
בית המשפט יבצע הרמת מסך אך ורק במקרים חריגים כאשר תוכח ידיעה של בעל המנות או לכל הפחות עצימת עיניים (התעלמות), של בעל מניות החברה שעושה שימוש לרעה במסך התאגידי על מנת לקפח נושה או על ידי לקיחת סיכון בלתי סביר שהסיכוי להחזיר את החוב עקב הסיכון הוא רעוע.
חשוב לציין כי במקרה בו בעל מניות התרשל (לא ידע כאשר היה אמור לדעת), לא תתבצע הרמת מסך.
הרמת מסך חלקית
זהו מצב בו בעל מניות הוא גם נושה של החברה, כלומר, הוא נתן הלוואה לחברה ובית המשפט קובע שבעת חדלות הפרעון של החברה (פשיטת רגל), הוא יהיה אחרון בסדר קדימויות הנושים להיפרע מחובו. עקרון זה הוא “רך” יותר מהרמת מסך ופוגע פחות בבעלי המניות.

בקורס יזמות עסקית בבית הספר ליזמות עסקית,נעמוד בהרחבה על כל הדגשים המשפטיים הנוגעים להקמת עסק חדש, ולניהול עסק קיים ובקבלת ההחלטות הנכונות הנוגעות לאופן ההתאגדות של העסק,כעצמאי ,חברה או שותפות ונלווה את היזם בקבלת ההחלטות המשמעותיות הנוגעות לעסק.


נכתב ע”י עו”ד אסנת דפנה לוין

Skip to content