הפרת חוזה

מהי הפרת חוזה?
זהו ביצוע פעולה או בניגוד ללשון החוזה או הימנעות מקיום הוראה של החוזה.

מה עושים כשיש הפרה של החוזה?
הנפגע מההפרה, זכאי לתבוע, בבית משפט את:
o אכיפת החוזה
o ביטול החוזה והשבה
o פיצויים בגין ההפרה

האם כל הפרה מזכה באחת מהתרופות הללו?

לא! זו צריכה להיות הפרה יסודית! ושהחוזה יהיה אכיף!

מהו חוזה אכיף?
חוזה אכיף הוא חוזה:
o שניתן לבצע אותו בפועל
o החוזה אינו חוזה לשירות אישי או עבודה אישית
o כדי לבצע אכיפה לא נדרש פיקוח בלתי סביר של בית משפט או ההוצאה לפועל.
מהי הפרה יסודית?

זוהי הפרה שאם הייתי יודעת מראש שהיא תקרה – לא הייתי מתקשרת בחוזה מלכתחילה; או שקבעתי בהסכם בצורה מפורשת שהפרה של סעיף בחוזה – תהיה הפרה יסודית.

אי אפשר לקבוע בחוזה כי הפרה של כל סעיף, לא משנה איזה, תהיה הפרה יסודית .

מה קורה אחרי הביטול?

אחרי שבוטל החוזה, על ידי הודעת ביטול או קביעה של בית משפט שהחוזה בוטל, מי שהפר חייב להשיב לנפגע את מה שהוא קיבל על פי החוזה או את השווי של ההשבה, אם אי אפשר להשיב את המוצר או במקרה של שירות.
מה עם פיצויים?

o מי שנפגע מהפרה של החוזה, זכאי לקבל פיצוי בגין הנזק שנגרם כתוצאה מההפרה, ובלבד שניתן היה לצפות את הנזק שנגרם.

o אם החוזה היה לספק מוצר או שירות, והמוצר או השירות לא ניתנו עקב הפרה, הנפגע זכאי, ללא הצורך להוכיח את מידת הנזק שנגרם, לקבל פיצוי בסכום השווה להפרש בין (א) סכום התשלום עבור המוצר או השירות ביום כריתת החוזה, לבין (ב) מחיר המוצר או השירות ביום ביטול החוזה.

o אם הנזק שנגרם אינו ניתן לכימות בסכום כסף = נזק לא ממוני, כגון פגיעה במוניטין כתוצאה מהפרת החוזה, אז סכום הפיצוי ייקבע על ידי בית משפט. זה בד”כ בא תחת הסעיף של “עגמת נפש”.

כמובן, שניתן להסכים בחוזה, על סכום שיהא פיצוי מוסכם מראש בגין הפרה של החוזה. אם מכניסים לחוזה סעיף פיצוי מוסכם, אז סכום הפיצוי המוסכם צריך להיות סביר בנסיבות.

מהי חובת הקטנת הנזק?
זוהי חובתו של הצד הנפגע לנקוט בפעולות סבירות להקטנת הנזק שנגרם לו כתוצאה מהפרת החוזה על ידי הצד השני.

מהי זכות קיזוז?
אם במועד הפרת החוזה או ביטולו, שני הצדדים היו חייבים אחד לשני סכומים בגין ההפרה או הביטול, אז ניתן לקזז את הסכומים החייבים האחד כנגד השני, ולשלם רק את היתרה הבלתי ניתנת לקיזוז במידה ויש כזו יתרה.

מהי זכות עיכבון?
אם במסגרת החוזה קיבלתם לחזקתכם נכס של הצד המפר על מנת להחזירו בתום החוזה או במועד אחר, והצד המפר חייב לכם כסף במועד ההפרה, אתם רשאים לעכב את הנכס עד לתשלום החוב .

בקורס יזמות עסקית בבית הספר ליזמות עסקית,נעמוד בהרחבה על כל הדגשים המשפטיים הנוגעים להקמת עסק חדש, ולניהול עסק קיים, עקב החשיפה המשפטית הרבה הקיימת כיום לכל בעלי העסקים, הן מצד לקוחות והן מצד ספקים בנקים ועובדים ונלווה כל יזם ובע עסק בתהליכי קבלת ההחלטות המשמעותיות העסק.

נכתב ע”י עו”ד אסנת דפנה לוין

Skip to content